รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 (รอบ 9 เดือน)
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
 
แผนปรับปรุงการให้บริการตามผลสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ
แผนปรับปรุงการให้บริการตามผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
 
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มก. วิทยาเขตบางเขน     ประจำปีงบประมาณ 2558   
 
แผนดำรงความต่อเนื่องตามภาระกิจยามเกิดโรคติดเชื้อไวรัส Ebola
 
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2557
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (สมศ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรอง ณ วันที่ 3 ก.พ. 2557
 
แผนยุทธศาสตร์ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 2554-2559
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 2556-2558
 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560)
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  แผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
   
BCP
BCP-2556    
       
การควบคุมภายใน       แบบ ปย. 1-2555      แบบ ปย.1-2556
   
แผนความต่อเนื่อง      ปี-2556       ปี-2557
     
แผนบริหารความเสี่ยง      R-ERM.F2-2556      R-ERM.F2-2557      R-ERM.F2-2558
 
แผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการ รปภ.       ปี-2554     ปี-2555      ปี-2556
 
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มก. ภาพรวม      ปีงบประมาณ 2557 (1)          ปีงบประมาณ 2557 (2)
 
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มก.       R-ERM.U3-54     R-ERM.U3.1-56     R-ERM.U3.2-56
 
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง บางเขน      R-ERM.C3.1-56      R-ERM.C3.2-56      
 
ผลการบริหารความเสี่ยง มก. ในงวดก่อน     R-ERM.F3 2556
 
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะฯ     R-ERM.F1-2556          
 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ [ จิตบริการ ] [ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ]
 
 KM  การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
      - งานบริหารและธุรการ
      - งานอาคารและสถานที่
      - งานซ่อมบำรุง
      - งานยานพาหนะ
      - งานสวนและรักษาความสะอาด
      - งานรักษาความปลอดภัย
      - งานบำรุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
      - งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ
 
+ โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มก.
+ การดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
แผนการ แผนงาน อื่น ๆ
 
 
 
 
กิจกรรม
+ สัมมนาการบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมฯ (11-15 ก.ค. 2559)
+ ภาพงาน Chelsea flower show 2011
+ โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การเผ้าระวังป้องกันเหตุอาชญากรรมและการจัดการจราจร สำหรับผู้ประสานงานด้านรักษาความปลอดภัย หน่วยงาน คณะ สำนัก สถาบันภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
+ โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการ