แบบประเมินเว็บไซด์กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน

 1. เพศ
 2. ชาย  หญิง 

 3. อายุ    ปี
 4. สถานภาพ
  1. บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. นิสิต
  3. ผู้ปกครอง
  4. อื่นๆ

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์ของกองยานพาหนะฯ

คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

ลำดับที่ ประเด็นที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 เข้าสู่ website ของกองยานพาหนะฯ ได้รวดเร็ว
2 หัวข้อมีความสะดุดตา หาง่าย
3 รูปแบบและสีสันสวยงาม สบายตา
4 มีรายละเอียดที่ต้องการครบถ้วน
5 มีคำอธิบายแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
6 การนำเสนอเนื้อหาเป็นระบบ เรียงตามลำดับขั้นตอน
7 สืบค้นง่าย ไม่ซับซ้อน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม