ประกาศ / ระเบียบ
ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอาคารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอาคารพุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินบางประเภทจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3)
ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการพักอาศัยในบ้านพัก มก.
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การพักอาศัยในอาคารสวัสดิการ มก.
มาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ระเบียบว่าด้วยการนำรถผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556
ระเบียบการนำรถเข้า-ออก มก. (ระเบียบบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มก.)
พื้นที่ควบคุมและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ยาม
ขอความร่วมมือในการใชเส้นทางประตูงามวงค์วาน 2
   
   
ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม / การเงิน
ประกาศ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายวงเงินทดรองราชการ อำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ และการจัดซื้อ การจัดจ้างโดยใช้งบเงินรายได้
ประกาศลดหย่อนค่าจอดรถอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตและอาคารจอดรถบางเขน เป็นกรณีพิเศษ
การกำหนดอัตราค่าจอดรถของมหาวิทยาลัย
การกำหนดอัตราค่าบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำล้างถนน การทิ้งเศษขยะ เศษกิ่งไม้และใบไม้ ในพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระเบียบว่าด้วยการจัดเก็บค่าบำรุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552
กำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่ในการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำหนดอัตราค่าจอดรถบริเวณลานจอดรถ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม และอุปกรณ์ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้โทรศัพท์มือถือ
กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานขับรถยนต์นอกที่ตั้งสำนักงาน (ฉบับที่ 2)
ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการและการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง
การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการใช้อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ค่าธรรมเนียมการยืมพัสดุอุปกรณ์ การจัดสถานที่