ขอความร่วมมือในการใช้เส้นทางประตูงามวงศ์วาน 2

          เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และสะดวกต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีบัตรอนุญาตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บัตรสติ๊กเกอร์) งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได้จัดการจราจรบริเวณประตูงามวงศ์วาน 2 โดยอนุญาตให้รถที่มีบัตรดังกล่าวเข้าช่องประตู โดยใช้ช่องทางพิเศษขาออกเป็นทางเข้าได้ 1 ช่องทาง และไปเลี้ยวขวาเข้าถนนจันทรสถิตย์ เพื่อไปยังคณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ฯลฯ ตั้งแต่ เวลา 07.00 น. - 09.00 น. ของเวลาราชการ ส่วนยานพาหนะที่ไม่มีบัตรอนุญาตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าประตูงามวงศ์วาน 2 ให้เลี้ยวซ้ายตลอด

งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จึงใคร่ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแผนการจัดการจราจรบริเวณประตูงามวงศ์วาน 2 ทั้งนี้

เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2544 เป็นต้นไป