บุคคลภายนอก

บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มก. สำหรับบุคคลภายนอก
อายุบัตรผ่าน 1 ปี
ค่าธรรมเนียมขอบัตรใหม่ หรือต่ออายุบัตรผ่าน 300 บาท

 
 ขอทำบัตรใหม่( บุคคลภายนอก)  

 ขอแบบฟอร์มที่กองยานพาหนะ แบบฟอร์ม

เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการพิจารณา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
3. สำเนาทะเบียนรถ

ผู้ที่มีสิทธิขอบัตรอนุญาติผ่านเข้า-ออก มก.บัตรใหม่


*** บุคคลภายนอกที่ต้องการผ่านใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
***

***

เงื่อนไขต่ออายุบัตรบัตรผ่านเข้า-ออก ใหม่ของบุคคลภายนอก
1. นำสติ๊กเกอร์เดิมมาเพื่อใช้ในการขอต่ออายุบัตรใหม่

หมายเหตุ การต่ออายุบัตรผ่านโดยไม่มีสติ๊กเกอร์เก่ามาเปลี่ยน
และถ้าต้องการขอใหม่จะต้องดำเนินตามขั้นตอน
เหมือนกับการขอบัตรผ่านเข้า-ออกมก.บัตรใหม่โดยต้องยื่นเอกสารครบทุกรายการ ข้อปฎิบัติ
     
1. สำหรับบุคคลภายนอกที่มีความจำเป็นต้องผ่านพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
 โดยยินดีชำระค่าธรรมเนียมและปฏิบัติตามกฏระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ติดบัตรไว้ที่มุมขวาของกระจก ห้ามนำไปติดรถคันอื่น
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่เกิดความเสียหาย
4. บัตรนี้อนุญาตเฉพาะผ่านเข้า-ออก เท่านั้น ห้ามจอดรภภายในพื้นที่
.ของมหาวิทยาลัย.
.