กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

Vehicle Building and Physical Plant Division

งานกฐินพระราชทาน วันที่ 17 ตุลาคม 2557 (36 รูปภาพ)