ประกาศ / ระเบียบ
ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม / การเงิน
ประกาศ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายวงเงินทดรองราชการ อำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ และการจัดซื้อ การจัดจ้างโดยใช้งบเงินรายได้
ประกาศลดหย่อนค่าจอดรถอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตและอาคารจอดรถบางเขน เป็นกรณีพิเศษ
การกำหนดอัตราค่าจอดรถของมหาวิทยาลัย
การกำหนดอัตราค่าบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำล้างถนน การทิ้งเศษขยะ เศษกิ่งไม้และใบไม้ ในพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระเบียบว่าด้วยการจัดเก็บค่าบำรุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552
กำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่ในการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำหนดอัตราค่าจอดรถบริเวณลานจอดรถ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม และอุปกรณ์ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้โทรศัพท์มือถือ
กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานขับรถยนต์นอกที่ตั้งสำนักงาน (ฉบับที่ 2)
ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการและการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง
การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการใช้อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ค่าธรรมเนียมการยืมพัสดุอุปกรณ์ การจัดสถานที่
   
 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์