นิสิต มก.   

บัตรผ่านเข้า-ออก มก. สำหรับนิสิต มก.
(บัตรแดง) ขอได้คนละ 1 คันอายุบัตร 1 ปีการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการขอบัตรใหม่หรือต่ออายุบัตร 100 บาท

.....

 

......

 

ขอทำบัตรใหม่ ( นิสิต มก.)

ขอแบบฟอร์มที่กองยานพาหนะ แบบฟอร์ม

เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการพิจารณา


1. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต
2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยยนต์
3. สำเนาทะเบียนรถ
    
เงื่อนไขผู้ขอบัตรผ่านเข้า-ออก บัตรใหม่ของนิสิต(บัตรแดง)


*** ระดับปริญญาตรี ปี1 ให้ผู้ปกครองเป็นผู้ขอ
***
ระดับปริญญาตรี ต้องปี 2ขึ้นไป และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลานามในแบบฟอร์ม
*** ระดับบัณฑิตศึกษา ดำเนินการขอได้ด้วยตนเอง

การต่ออายุบัตรบัตรผ่านเข้า-ออก ของนิสิต(บัตรแดง)
1. สติ๊กเกอร์เดิมที่หมดอายุ
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

หมายเหตุ

.  ข้อปฎิบัติการจอดรถบริเวณมหาวิทยาลัย
     
 โปรดติดบัตรไว้ที่มุมขวาของกระจก และห้าม
 นำบัตรไปติดรถคันอื่น
 ต้องปฎิบัติตามกฎจราจร และจอดรถในที่จัด
ไว้โดยเคร่งครัด
 ห้ามจอดรถในที่ห้ามจอด และในที่จัดไว้
เฉพาะคัน
หากท่านไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบของ มก.
 มหาวิทยาลัยจะเรียกบัตรคืน
.มหาวิทยาลัยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ทุกกรณี