ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตฯ มก.  

บัตรผ่านเข้า-ออก มก. สำหรับผู้ปกครอง ร.ร สาธิต ฯ มก.
ธุรกิจ,ร้านค้าในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรฯ,และอื่นๆใน มก.
(บัตรม่วง) อายุบัตรผ่าน 1ปีการศึกษา
ค่าธรรมเนียมขอบัตรใหม่ หรืต่ออายุบัตรผ่าน 100 บาท

.......
 
......
 ขอทำบัตรใหม่( ผู้ปกครอง ร.รสาธิตฯมก., ธุระกิจ และร้านค้าใน มก.)  

ขอแบบฟอร์มที่กองยานพาหนะ แบบฟอร์ม

เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการพิจารณา

1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง น.ร. และ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
3. สำเนาทะเบียนรถ
4. หนังสือรับรองผู้เช่าพื้นที่ทำธุระกรรมใน มก.(เฉพาะธุรกิจ,ร้ายค้าใน มก.

ผู้ที่มีสิทธิขอบัตรอนุญาติผ่านเข้า-ออก มก.บัตรใหม่(บัตรม่วง)


*** ผู้ปกครองนิสิตระดับปริญญาตรี ปี1
***
ผู้ปกครองนักเรียนสาธิต ฯ มก.
*** ผู้เช่าทำธุรกิจ และร้ายค้าต่างๆ ในเขตพื้นที่มหาวิทยยาลัยเกษตรศาสตร์

การต่ออายุบัตรบัตรผ่านเข้า-ออก มก.
1. สติ๊กเกอร์เดิมที่หมดอายุ
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรผู้ปกครอง

หมายเหตุ


 ข้อปฎิบัติการจอดรถบริเวณมหาวิทยาลัย
     
 โปรดติดบัตรไว้ที่มุมขวาของกระจก และห้าม
 นำบัตรไปติดรถคันอื่น
 ต้องปฎิบัติตามกฎจราจร และจอดรถในที่จัด
ไว้โดยเคร่งครัด
 ห้ามจอดรถในที่ห้ามจอด และในที่จัดไว้
เฉพาะคัน
หากท่านไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบของ มก.
 มหาวิทยาลัยจะเรียกบัตรคืน
.มหาวิทยาลัยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ทุกกรณี.