บุคลากร มก.


บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มก. สำหรับ
บุคคลากร มก. ,ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว มก.
(บัตรเขียวเหลือง)
อายุบัตรไม่จำกัดจนกว่าจะมีประกาศจากมหาวิทยาลัย

 
 
ขอทำบัตรใหม่( บุคคลากร มก. ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราวใน มก.)  

ขอแบบฟอร์มที่กองยานพาหนะ แบบฟอร์ม
เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการพิจารณา

1.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือลูกจ้าง
   - กรณีที่ผู้ขอเป็ยข้าราชการ ใช้สำเนาบัตรข้าราชการ เซ็นรับรองถูกต้อง
   - กรณีผู้ขอเป็นลูกจ้างประจำ หรือชั่วคราว ใช้สำเนาบัตรลูกจ้าง หรืแหนังสือรับรองจากต้นสังกัด
2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยยนต์
3. สำเนาทะเบียนรถ


     เงื่อนไขผู้ขอบัตรผ่านเข้า-ออก บัตรใหม่(บัตรเขียวเหลือง)

*** บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
***
ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หมายเหต  บัตรหาย หรือชำรุด ทำบัตรใหม่ได้โดยชำระค่าธรรมเนียม


 ข้อปฎิบัติการจอดรถบริเวณมหาวิทยาลัย
     
 โปรดติดบัตรไว้ที่มุมขวาของกระจก และห้าม
 นำบัตรไปติดรถคันอื่น
 ต้องปฎิบัติตามกฎจราจร และจอดรถในที่จัด
ไว้โดยเคร่งครัด
 ห้ามจอดรถในที่ห้ามจอด และในที่จัดไว้
เฉพาะคัน
หากท่านไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบของ มก.
 มหาวิทยาลัยจะเรียกบัตรคืน
.มหาวิทยาลัยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ทุกกรณี..

.

.