บุคลากรกระทรวงเกษตรฯ


บัตรผ่านเข้า-ออก มก. สำหรับ
บุคคลากร ,ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว กระทรวงเกษตรฯ
(บัตรเขียวขาว)
อายุบัตรไม่จำกัดจนกว่าจะมีประกาศจากมหาวิทยาลัย

 
 
ขอทำบัตรใหม่( บุคคลากร,ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราวใน กระทรวงเกษตรฯ)

ขอแบบฟอร์มที่กองยานพาหนะแบบฟอร์ม
เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการพิจารณา

1.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือลูกจ้าง
- กรณีที่ผู้ขอเป็นข้าราชการ ใช้สำเนาบัตรข้าราชการ เซ็นรับรองถูกต้อง
กรณีผู้ขอเป็นลูกจ้างประจำ หรือชั่วคราว ใช้สำเนาบัตรลูกจ้าง หรืแหนังสือรับรองจากต้นสังกัด
2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยยนต์
3. สำเนาทะเบียนรถ


     เงื่อนไขผู้ขอบัตรผ่านเข้า-ออก บัตรใหม่(บัตรเขียวขาว)

*** บุคลากรในกระทรวงเกษตฯ
***
ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว ในกระทรวงเกษตรฯ


หมายเหต   บัตรหาย หรือชำรุด ทำบัตรใหม่ได้โดยชำระค่าธรรมเนียม


 ข้อปฎิบัติการจอดรถบริเวณมหาวิทยาลัย
     
 โปรดติดบัตรไว้ที่มุมขวาของกระจก และห้าม
 นำบัตรไปติดรถคันอื่น
 ต้องปฎิบัติตามกฎจราจร และจอดรถในที่จัด
ไว้โดยเคร่งครัด
 ห้ามจอดรถในที่ห้ามจอด และในที่จัดไว้
เฉพาะคัน
หากท่านไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบของ มก.
 มหาวิทยาลัยจะเรียกบัตรคืน
.มหาวิทยาลัยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ทุกกรณี..

.

.